Yritykset

”Rakentavaa yhteistyötä Virroilla – Yhteisen työvoima- ja elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2008 – 2012”  mukaan alueellisten oppilaitosten, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan koulutuskonserni –kuntayhtymän merkitys Virtain kehitykselle on merkittävä.  Oppilaitosten kanssa yhteistyössä suunniteltavien ja toteutettavien hankkeiden kautta voidaan parantaa koko seutukunnan elinvoimaisuutta.  Tällaisia yhteistyöhankkeita ovat esimerkiksi työelämälähtöiset koulutushankkeet ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.  Harjoittelupaikkojen välittäminen sekä tilojen, koneiden ja henkilöstöresurssien yhteiskäyttö ovat esimerkkejä toiminnoista, joissa oppilaitokset voivat tehdä yhteistyötä yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa.

Virtolaiset yritykset ovat valmiita järjestämään opiskelijoille hyviä työssäoppimisen ympäristöjä heidän työharjoittelujaksoilleen.  Yritykset ymmärtävät, että paras tapa sitouttaa virtolaiset nuoret myös koulun jälkeen kotiseudulleen on antaa heille jo opiskeluaikana kuva virtolaisista yrityksistä hyvinä työpaikkoina.

Rakentavaa yhteistyötä Virroilla –hankkeen tavoitteisiin sisältyy myös seuraavaa:

  •  Lisätään yrittäjyyskasvatusta ja kansainvälisten valmiuksien kohottamista kaikilla koulutusasteilla.
  • Yrittäjyyskasvatus otetaan läpileikkausperiaatteella osaksi kunnallisia opetussuunnitelmia.
  • Koulujen ja oppilaitosten työelämäyhteyksiä parannetaan mm. tehostamalla työharjoittelupaikkojen välitystä sekä hyödyntämällä työelämän edustajia opetustehtävissä.
  • Kartoitetaan säännöllisesti yritysten koulutustarpeita sekä mahdollisuuksia tarjota kesätyö- ja työharjoittelupaikkoja opiskelijoille.  Tarvekartoituksen tekemisestä vastaa Virtain yrityspalvelukeskus.
  • Selvitetään tarve ja mahdollisuudet laajentaa oppisopimuskoulutuksen hyödyntämistä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja syrjäytyneisyyden ehkäisemiseksi.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyöhankkeita, joissa voidaan hyödyntää paikkakunnalla sijaitsevia oppilaitoksia ja niiden resursseja yritysten ja työelämän kehittämiseksi. Tällaisia kehittämishankkeita voivat olla esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulun maakuntakorkeakoulutoiminnan puitteissa tarjoamat mahdollisuudet hyödyntää korkeakoulujen osaamista virtolaisten yritysten henkilökunnan lisä- ja täydennyskoulutuksessa.

Yrittäjät näkevät yhteistyöhankkeet ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa erittäin hedelmällisinä.  Maakuntakorkeakoulutoiminnan kehittymisen myötä paikkakunnalle saatavissa olevat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat huomattava voimavara yritysten tuotekehityshankkeissa ja muissa yritystoiminnan kehittämishankkeissa.

Esimerkkinä opiskelijayhteistyöstä voidaan mainita ”Parasta paikallista palvelua” –kampanja, jonka logon ja mainonnan TAMKin opiskelijat ovat ideoineet ja toteuttaneet.  Kampanjassa ovat mukana kaikki virtolaiset yrittäjäjärjestöt.

Lisätietoja virtolaisista yrityksistä löydät Virtain Yrittäjät ry:n kotisivuilta  www.virtainyrittajat.fi.

Katso myös “Nuorelle mahdollisuus” http://www.virtainyrittajat.fi/doc/2011/nuorelle_mahdollisuus.pdf.